Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

THẰNG MÕỞ nông thôn Việt Nam ngày xưa, mỗi làng thường có một người làm nhiệm vụ đi mời những vị chức sắc trong làng đến họp và thông báo quyết định của những buổi họp ấy đến toàn thể người dân bằng cách gỏ mõ để dân làng chú ý trước khi loan báo. Anh ta còn phải đi tuần và gỏ mõ báo hiệu từng canh giờ ban đêm. Chịu làm công việc tựa như là một người đầy tớ cho các vị chức sắc trong làng và chịu cái tên “thằng mõ” bất kể tuổi tác chỉ vì anh ta nghèo rớt mồng tơi, không có miếng đất cắm dùi, phải đi làm thuê làm mướn để kiếm cơm độ nhựt. Làm “thằng mõ” chẳng có lương bổng gì nhưng được cấp một mãnh ruộng nhỏ hoặc được ít lúa vào cuối vụ. Các vị chức sắc trong làng không tránh khỏi nhậu nhẹt và chắc phải nhờ đến “thằng mõ’ vặt lông gà hay nướng cá… Cuối buổi nhậu, hy vọng còn chút xương gà, đầu cá… để anh ta hưởng xái.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BỎ CÁI LY XUỐNG

Bác Nguyễn Tường ở New York có tài chuyển những câu chuyện về nghệ thuật sống bằng tiếng Anh sang thể lục bát hoặc song thất lục bát tiếng Việt và động viên mình cùng vào sân chơi.