Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

NGHỈ HƯU - thơ TONY


NGHỈ HƯU
( Tặng Nguyễn Khắc Phước)

Sức khỏe Khắc Phước chắc hơn tui
Hay "sức khỏe kém" cuộc đua vui ?
Cuộc đua kiếm gạo nay đành nghỉ
Dẹp chuyện buồn đau với ngậm ngùi