Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Mai nếu không về
Mai con đi nếu không về nữa
Xin lạy cám ơn cha mẹ vong hồn
Dẫu nuôi con chưa nên hình vóc
Ơn sinh thành rộng bể cao non.